Train-The-Trainer

5 เหตุผลหลักที่ทำให้องค์กรใหญ่จัดหลักสูตร Train-The-Trainer

แบ่งปัน

Train-The-Trainer เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง จากประสบการณ์ในอดีตตอนที่ผมยังเป็นพนักงานประจำทำงานในองค์กรธุรกิจ ทั้งของไทยและของต่างชาติเป็นเวลาเกือบ 20 ปี นอกจากต้องทำงานประจำตามตำแหน่งหน้าที่หลักแล้ว ผมยังได้รับการคัดเลือกและพัฒนาให้เป็นวิทยากรภายในขององค์กร (Internal Trainers) สอนหลักสูตรต่าง ๆ เช่น Presentation Skills, 5S, AIC Technique, Interaction Management (IM), Problem Solving & Decision Making (PSDM), Steps of Call, Selling Skills และ Field Coaching เป็นต้น

Train-The-Trainer ปั้นวิทยากรมืออาชีพ

จนทุกวันนี้ผมลาออกจากงานประจำมาทำอาชีพวิทยากรอิสระได้ประมาณ 16 ปี มี Signature Course ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากลูกค้าองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ให้ไปสอนอยู่เป็นประจำ นั่นคือ หลักสูตร Train-The-Trainer หรือการปั้นวิทยากรภายในองค์กร ถ้าถามว่าทำไมองค์กรใหญ่เหล่านี้จึงให้ความสำคัญกับการสร้างและพัฒนาวิทยากรภายในขึ้นมาเป็นของตัวเอง ? จากประสบการณ์ตรงในฐานะวิทยากรภายในสมัยที่ทำงานเป็นลูกจ้าง และในฐานะนักปั้นวิทยากรมืออาชีพในปัจจุบัน ผมสรุปออกมาได้ 5 เหตุผลสำคัญ ดังนี้ครับ

1. Content Owner
องค์กรใหญ่เหล่านั้นมีองค์ความรู้จำนวนมากจากหลายฝ่าย หลายแผนก ที่จำเป็นต้องถ่ายทอดให้คนภายในองค์กรด้วยกันเองได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และทัศนคติที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรร่วมกัน สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น โดยเฉพาะเนื้อหา หรือ Contents ที่เป็นเรื่องเฉพาะในองค์กรนั้น ๆ ซึ่งคนภายนอกที่ไม่ได้ทำงานที่นี่ ก็จะไม่มีองค์ความรู้แบบนี้ ดังนั้นเหตุผลแรกที่จำเป็นต้องสร้างและพัฒนาวิทยากรภายในขึ้นมาก็เพราะว่าวิทยากรจากภายนอกไม่มีความรู้ความเข้าใจใน Contents และ Context เฉพาะขององค์กรนั้น ๆ คนที่รู้ดีมีประสบการณ์ตรงก็คือ คนทำงานภายในองค์กรนั่นเอง

2. Lack of Delivery Skill
สิ่งที่คนภายในอาจจะยังไม่มี คือ เทคนิคและเครื่องมือต่าง ๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของตัวเองไปให้ผู้อื่น เช่น ทักษะการสอน การให้ฟีดแบค การกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ตลอดจนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ทุกคนมีส่วนร่วม จึงเป็นที่มาของการจัดหลักสูตร Train-The-Trainer เพื่อพัฒนาคนภายในที่คัดเลือกมา ให้มีทักษะการสอนการถ่ายทอด (Delivery Skill) ทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitation Skills) และทักษะการใช้เครื่องมือสื่อการสอนต่าง ๆ (Multimedia Tools)

3. Worthiness
เนื่องจากจำนวนพนักงานในองค์กรมีจำนวนมาก และมีเนื้อหาหลักสูตรที่ต้องถ่ายทอดภายในองค์กรเยอะ และต้องทำอยู่เป็นประจำ ถ้าจะใช้บริการจากวิทยากรภายนอกตลอดเวลา อาจต้องใช้งบประมาณสูง ฉะนั้นการสร้างและพัฒนาวิทยากรภายในขึ้นมาเอง จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และเกิดความคุ้มค่าในระยะยาวมากกว่า

4. Confidentiality
เป็นเหตุผลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลองค์กรในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าบริการ การผลิต การตลาด การขาย ตลอดจนกลยุทธ์ทางธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากในการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กรจะต้องพูดถึงสิ่งเหล่านี้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องให้บุคคลภายนอกรู้ ดังนั้นการใช้วิทยากรภายในซึ่งเป็นคนขององค์กรเอง จึงมีความปลอดภัยในเรื่องนี้มากกว่าการใช้บริการภายนอก

5. People Development
ในขณะเดียวกัน การสร้างและพัฒนาวิทยากรภายใน ก็ถือเป็นการ Upskill ให้กับพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกมาเป็นวิทยากรภายใน เนื่องจากคนเหล่านี้จะได้รับการฝึกฝน เรียนรู้ทักษะต่าง ๆ โดยเฉพาะทักษะด้านการสื่อสาร หรือ Communication Skills ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของคนที่จะเติบโตก้าวหน้าไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต อีกทั้งการเป็นวิทยากรภายในยังทำให้พวกเขาได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตัวเองมากขึ้น และที่สำคัญคือความั่นใจในตัวเองที่เกิดจากการได้รับการยอมรับ และความไว้วางใจจากหัวหน้า หรือผู้บริหารที่คัดเลือกพวกเขามาเป็นวิทยากรภายใน 

จะเห็นได้ว่าหลักสูตร Train-The-Trainer เป็นที่นิยมขององค์กรต่าง ๆ เพราะเหตุผลสำคัญ 5 ข้อ ข้างต้นซึ่งจะช่วยให้องค์กรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

Train-The-Trainer อ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย
ลูกศิษย์หลักสูตร Train-The-Trainer อ.โจ้-สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์ (ซ้าย) อ.โสชัจจ์ งามนุรักษ์ (ขวา)

เกี่ยวกับผู้เขียน

อ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

อาจารย์ไชยยศเป็นนักปั้นวิทยากรมืออาชีพที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทยกว่า 100 แห่ง มีผู้เข้าฝึกอบรมแล้วกว่า 20,000 คน จากหลักสูตร Train-The-Trainer, Facilitation Skill และ Storytelling และเป็นผู้แต่งหนังสือ “วิทยากรนอกกรอบ”

คุณอาจจะชอบบทความเหล่านี้