Management Mentoring

ปั้นนักบริหารให้พร้อมทำงาน

วัตถุประสงค์เนื้อหาหลักสูตรวิทยากร
 • เข้าใจและวิเคราะห์จุดเด่น-จุดด้อย ของแผนงาน และของทีม

 • เลือกเครื่องมือ วิธี ให้เหมาะสมในการปรับปรุงแผนงาน

 • ปรับปรุงแผนงาน แผนธุรกิจของหน่วยงานได้ด้วยตนเอง

 • ปรับปรุงพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับแผนงานที่ปรับปรุงใหม่

 • ผู้ที่เตรียมพร้อมจะเป็น หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น หัวหน้างาน ผู้จัดการในองค์กร

 • นำเสนอและสาธิตโดยวิทยากร 40%

 • ฝึกปฏิบัติและรับ Feedback (ผู้เข้าอบรมทั้ง 6 คนจะได้รับการปรึกษาแบบ One-On-One กับวิทยากรคนละ 1 ครั้ง) 60%

 • กระบวนการสอน 3 ขั้นตอนของ D-LIGHT Management

 • Decode วิเคราะห์เจาะลึกจุดเด่น-จุดด้อย

 • Design ปรับปรุงแผนงาน วิธีทำงาน

 • Detect ต้องป้องกันอะไร ต้องก้าวข้ามอะไร

 • การประยุกต์ใช้เทคนิค

 • เทคนิค How to Take, How to ทิ้ง

 • เทคนิค Time Value @Action

 • เทคนิค B-Right Talent Team

วิทยากรและเจ้าของหลักสูตร

อ.มาโนช เป็นวิทยากรที่ผ่านการเป็นผู้บริหารในองค์กรธุรกิจมายาวนาน และมีประสบการณ์ตรงในการเป็นพี่เลี้ยงที่ปั้นผู้บริหารรุ่นใหม่มาแล้วมากมาย

 • ระยะเวลาฝึกอบรม : 6 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง
  (รวม One-On-One คนละ 1 ครั้ง)

 • จำนวนผู้เรียน 6 คน/รุ่น