เกี่ยวกับเรา

Chaiyospun.com เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ภายใต้การบริหารของอาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย ผู้มีใจรักในอาชีพวิทยากร ให้บริการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรมให้ลูกค้าองค์กร (Corporate Training) การฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training) โปรแกรมการโค้ชและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring Program) และโปรแกรมการพัฒนาแบบเจียระไนรายบุคคล (Individual Development Program) เพื่อคนทำงานยุคใหม่ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงาน และบุคคลทั่วไป ที่ต้องการจะพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานให้ดี มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทุกรูปแบบการพัฒนาสามารถดำเนินการได้ทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ ขึ้นอยู่กับความต้องการ ความสะดวกของลูกค้า และผู้เรียนเป็นหลัก จนถึงปัจจุบัน Chaiyospun.com ได้ให้บริการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรต่างๆ ราว 1,000 รุ่น เป็นจำนวนมากกว่า 20,000 คน ให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยกว่า 100 องค์กร

Chaiyospun.com มีหัวข้อเนื้อหา หรือหลักสูตรต่างๆ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก 4 ด้านหลัก ได้แก่

Training & Facilitation มี 4 หลักสูตรด้วยกันคือ Train-The-Trainer, Facilitation Skills, Multimedia Tools for Trainer, เทคนิคการใช้ ZOOM และ MS Teams ในการสอนแบบ Virtual Class

Leadership & Management มี 5 หลักสูตรเด่นคือ Leadership, Managerial Skills, Coaching, Mentoring และ Giving Feedback

Project Management & Productivity มี 4 หลักสูตรคือ Project Management, Productivity Improvement, Cost Effectiveness และ Continuous Improvement

Business Presentation & Pitching มี 5 หลักสูตรคือ PITBU’LL S.M.Art PITCH, Effective Communication, Effective Meeting, Business Storytelling, Business Presentation

คุณค่าของเรา

เหตุผลที่ลูกค้าใช้บริการของ Chaiyospun

ตลอดระยะเวลาการให้บริการพัฒนาศักยภาพของคนมากว่า 15 ปี ทั้งในบทบาทของวิทยากร (Trainer) กระบวนกร (Facilitator) และโค้ช (Coach) จนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าองค์กรกว่า 100 แห่ง จัดฝึกอบรมไปกว่า 15 หลักสูตร รวมประมาณ 1,000 รุ่น โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว กว่า 20,000 คน อาจารย์ไชยยศและทีมวิทยากรของ Chaiyospun ยึดถือ 3 คุณค่าหลัก หรือ 3P คือ Potential, Practical และ Professional

อ.ไชชศ ปั้นสกุลไชย by by ChaiyosPUN

01

เราเชื่อในศักยภาพ (Potential) ของผู้เรียนทุกคน คนทุกคนล้วนมีความสามารถซ่อนอยู่ภายใน หากพวกเขาได้รับโอกาสในการพัฒนาที่เหมาะสม ก็จะทำให้คนเหล่านั้นสามารถนำศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ (Unlocking Potential)

02

เราเชื่อในการเรียนรู้ที่ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Practical) ไม่เน้นการเรียนทฤษฎีในคลาสเพียงอย่างเดียว แต่จะมอบหมายให้ไปอ่าน และทำการบ้านทบทวนเนื้อหามาล่วงหน้า เพื่อให้ผู้เรียนได้มีเวลาฝึกปฏิบัติ ลงมือทำจริง และรับฟีดแบคจากผู้สอน

03

เราเชื่อในความเป็นมืออาชีพ (Professional) วิทยากรและทีมงานทุกคนของ Chaiyospun ได้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกมาเป็นอย่างดี โดยวิทยากรแต่ละคนต้องมีประสบการณ์ตรง เคยทำงานในองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียง

Enhance Your Skills with
The Professional Team

ทีมของเรา

พบกับวิทยากรมืออาชีพ

วิทยากรและเจ้าของหลักสูตร

Train-The-Trainer, Facilitation Skill และ Storytelling

วิทยากรและเจ้าของหลักสูตร

Grow Coaching Leader
บ่มเพาะผู้นำสายโค้ช

วิทยากรและเจ้าของหลักสูตร

Multimedia Tools for Trainers เทคนิคการใช้เครื่องมือเพื่อการทำสื่อการสอนแบบง่ายๆ สำหรับวิทยากร

วิทยากรและเจ้าของหลักสูตร

Project Management with AGILE
การจัดการโครงการและการประยุกต์ด้วยแนวคิดแบบ AGILE

วิทยากรและเจ้าของหลักสูตร

PITBU’LL S.M.Art PITCH
เรียนรู้เทคนิคการ PITCH ด้วยเครื่องมือ PITBU’LL Building Blocks

วิทยากรและเจ้าของหลักสูตร

Management Mentoring
ปั้นนักบริหารให้พร้อมทำงาน

หลักสูตรออนไลน์