CUPs of Mentoring

แบ่งปัน

Q : มีพี่เลี้ยงแล้วดีอย่างไร ?

Q : ทำไมนักบริหารควรมีพี่เลี้ยง ?

Q : พี่เลี้ยงจะทำอะไรให้ได้บ้าง ?

ข้างต้นเป็นคำถามที่มักจะถูกถามอยู่บ่อย ๆ …และแล้ววันหนึ่งในร้านกาแฟริมฝั่งแม่น้ำ เมืองเชียงใหม่ ก็มีคำถามข้างต้นจากผู้บริหารที่สนใจสอบถามมาอีก…

พี่เลี้ยงเขาทำอะไร ? พี่เลี้ยงจะช่วยได้อย่างไร ? 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ผมจึงต้องขอขยายความให้ได้เข้าใจกัน และขอสรุปบทบาทของพี่เลี้ยงให้ชัดเจน ให้เห็นเป็นภาพด้วย CUPs กับบทบาทของพี่เลี้ยง

C-Communication เริ่มต้นด้วยการคุยกัน พี่เลี้ยงจะช่วยคิด ช่วยค้น จับประเด็น ปัญหาอยู่ตรงไหน จุดไหนที่ควรแก้ไข จุดไหนที่ต่อยอดพัฒนาได้ ปรึกษาหารือกัน เรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง  เพื่อให้เข้าใจตรงกัน

U-Understanding พี่เลี้ยงจะช่วยชี้แนะ ให้คำแนะนำว่าควรทำอย่างไร โดยลงรายละเอียดในวิธีทำ ไม่ชัดก็จะหากรณีศึกษา หรือจัดเตรียมตัวอย่างให้ได้ลองทำ เพื่อจะได้เข้าใจ และมีความมั่นใจในการลงมือทำมากขึ้น

P-Performance เป้าหมายอยู่ตรงไหน ทำยังไงให้เกิดผลสำเร็จ พี่เลี้ยงจะช่วยคิด ชี้แนะ แนะนำวิธีการที่เหมาะสม และช่วยดูด้วยว่าจะมีโอกาสพบเจอกับอุปสรรคใดบ้าง มีวิธีหลีกเลี่ยง หรือวิธีก้าวข้ามอุปสรรค หรือต้องหาตัวช่วยใด เพื่อทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

s-skill ถ้ามีทักษะที่ดีก็ต่อยอด ถ้ายังไม่มีก็ช่วยพัฒนา บางครั้งพี่เลี้ยงก็สอน ชี้แนะ แนะนำ บางครั้งพี่เลี้ยงก็หาตัวอย่างให้ฝึกปฏิบัติ เพื่อทำให้เกิดความชำนาญมากขึ้น

จะเห็นได้ว่า พี่เลี้ยงต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานนั้นๆ หรือมีประสบการณ์หลากหลายด้าน มีเทคนิคในการชี้แนะให้เข้าใจได้ง่าย บางอย่างพี่เลี้ยงไม่รู้ เขาก็จะช่วยค้นหา ช่วยคิด  ช่วยเตรียม หาตัวช่วย เพื่อทำให้เราเห็นวิธีทำได้ชัดเจนขึ้นและเก่งขึ้น บทบาทของพี่เลี้ยงจึงมาช่วยลดความผิดพลาด ลดการเสียเวลา และบางครั้งก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากการขาดประสบการณ์นั้นๆ ได้

เกี่ยวกับผู้เขียน

อ.มาโนช เลิศสาครศิริ

ปัจจุบัน อ.มาโนช ดำรงตำแหน่งกรรมการภาษีสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นพี่เลี้ยงนักบริหาร (Management Mentor) ให้กับองค์กรธุรกิจ และเป็นวิทยากรในหลักสูตร “ปั้นนักบริหารให้พร้อมทำงาน”

คุณอาจจะชอบบทความเหล่านี้