Project Management with AGILE

การจัดการโครงการและการประยุกต์ด้วยแนวคิดแบบ AGILE

วัตถุประสงค์เนื้อหาหลักสูตรวิทยากร
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าใจแนวทางภาพรวมในการบริหารจัดการโครงการ

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในทีมโครงการ สามารถติดต่อประสานงานร่วมกันในทีมได้อย่างดี

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียน Project Charter ในเบื้องต้นได้

 • ผู้จัดการโครงการ (Project Manager), ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator), Project Management Officer: PMO, ผู้ที่อยู่ในทีมที่ดำเนินโครงการ (Project Team)

 • ทฤษฎี แนวคิด และ กรณีศึกษา 50%

 • กิจกรรมกลุ่ม 50%

 • แนวคิดการบริหารโครงการ ที่แตกต่างจากการบริหารงานในสายงานปกติ

 • มิติของการบริหารโครงการ และสำรวจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

 • หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับผู้ดำเนินโครงการ

 • ในการบริหารโครงการควรประกอบไปด้วยใครบ้าง

 • การแบ่งหน้าที่การดำเนินโครงการ โดยใช้ RACI Chart และ RAM

 • การติดต่อประสานงานกับคนแต่ละประเภทในการดำเนินโครงการ

 • Skill ที่ควรมีของ Project Manager

 • 5 Phase ของการบริหารโครงการ

 • การเขียน Project Charter

 • อุปสรรคที่สกัดกั้นโครงการไม่ให้สำเร็จตามกำหนด

 • การนำแนวคิด AGILE มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารโครงการ

วิทยากรและเจ้าของหลักสูตร

นอกจากอาจารย์หนุ่ยมีประสบการณ์ตรง รู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่สอน ผ่านการทำโครงการจริงมาหลากหลายรูปแบบ ประกอบกับการเป็นคนอารมณ์ดี มีวิธีคิดเป็นระบบ สื่อสารถ่ายทอดเรื่องที่ยากและซับซ้อนให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย ๆ แบบสนุกสนาน ไม่เครียด

 • ระยะเวลาฝึกอบรม : 1 วัน

 • จำนวนผู้เรียน 25 คน/รุ่น