Business Presentation & Pitching

Business Presentation & Pitching

ลดความประหม่าบนเวทีด้วยจินตนาการ

คนที่ไม่ค่อยได้ขึ้นเวที แต่มีความจำเป็นต้องขึ้น และรู้สึกว่ามีความกังวล ความประหม่า การหลับตาสักพัก แล้วใช้จินตนาการ นึกถึงพื้นที่ที่ปลอดภัย จะช่วยลดความประหม่า และเรียกความมั่นใจขึ้นมาได้