ดร.ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์

ดร.ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์

วิทยากรผู้สอนหลักสูตร “Grow Coaching Leader”

บ่มเพาะผู้นำสายโค้ช

รู้จักอาจารย์ ดร.ผาณิต

ดร.ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ เรียนจบปริญญาตรี สาขาวารสารศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จากสถาบันศศินทร์ และปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดร.ผาณิตมีประสบการณ์ทำงานด้าน HR ในระดับบริหารมากว่า 20 ปี ให้องค์กรชั้นนำหลายแห่ง เช่น Head of HR ของสามองค์กรนี้คือ บริษัทหลักทรัพย์เอสจี สินเอเชีย บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอส วิคเคอร์ส และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย นอกจากนั้นยังเคยเป็น Regional HR Director ของบริษัท Lehman Brother c/o Capital Advisory Service และ SVP- Head of HR ของกลุ่มบริษัทและธนาคาร TISCO

นอกจากความเชี่ยวชาญเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้ว ดร.ผาณิตยังสนใจทักษะการโค้ชอย่างจริงจังและต่อเนื่องจนก้าวสู่การเป็นโค้ชมืออาชีพมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation (ICF)) ระดับ Professional Certified Coach (PCC) รวมถึงได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญศาสตร์การโค้ชจากสถาบันต่าง ๆ หลายสาย เช่น Certified Brain-based Coach, Certified Management & Motivation Coach, WIAL Certified Action Learning Coach และ Certified Everything DiSC Facilitator เป็นต้น

ปัจจุบัน ดร.ผาณิตทำงานเป็นโค้ชผู้บริหาร เป็นพี่เลี้ยงโค้ช วิทยากร และกระบวนกร ให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นวิทยากรให้กับศูนย์บริการวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นผู้สอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักบริหารงานบุคคล

ดร.ผาณิตร่วมเป็นหนึ่งในทีมวิทยากรของ Chaiyospun โดย Signature Course คือ หลักสูตร “บ่มเพาะผู้นำสายโค้ช” (Grow Coaching Leader) หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้นำทุกระดับตั้งแต่หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้นำระดับสูง ที่จำเป็นต้องใช้ทักษะการโค้ชเพื่อดึงศักยภาพของตนเอง ของทีมงานให้ปรากฏชัด ใช้ได้อย่างเต็มที่และเต็มใจ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการฝึกปฏิบัติทักษะการโค้ช และรับฟีดแบคจากวิทยากรเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ด้วยความเชี่ยวชาญแบบรู้ลึกรู้จริงบนมาตรฐานสากล ผ่านประสบการณ์ตรงยาวนาน อีกทั้งสามารถสอนได้ทั้งแบบ Onground เจอหน้ากัน และแบบ Online Virtual Class ผ่าน Zoom และ MS Teams จึงทำให้ผลงานการสอนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรหลายแห่ง เช่น BANPU, CP, TIPCO, KING POWER, MCOT (อสมท), หาดทิพย์, การไฟฟ้านครหลวง, ธนาคารยูโอบี, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, THAI UNION

Grow Coaching Leader บ่มเพาะผู้นำสายโค้ช โดย ดร.ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์

พัฒนาทักษะการโค้ชที่ใช้ได้ทันที เพื่อความสำเร็จทั้งด้านงานและชีวิตส่วนตัว

หลักสูตร “บ่มเพาะผู้นำสายโค้ช” เหมาะสำหรับหัวหน้าทีม ผู้นำ ผู้บริหาร ผู้ได้รับการคัดเลือกทำหน้าที่โค้ชภายในองค์กร (Internal Coach) และผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการโค้ช

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้จากหลักสูตรนี้มี 3 อย่างสำคัญคือ 1) สามารถใช้ทักษะการโค้ชกับตนเอง (Self-Coaching) 2) สามารถใช้ทักษะการโค้ชกับบุคคลอื่น (Coaching Others) และ 3) สามารถใช้ทักษะการโค้ชกับทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน (Team Coaching)

ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการการโค้ชระดับมืออาชีพ ฝึกทักษะสำคัญของการโค้ช ได้แก่ การฟัง การถาม การสังเกต ได้รับการโค้ช และปฏิบัติการโค้ชจริงภายใต้การดูแลและให้ฟีดแบคจากวิทยากรหลัก และทีมผู้ช่วยที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิการโค้ชจากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation)

คำนิยมจากผู้เรียน

“ดร. ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ ร่วมงานกับเราโดยเป็นผู้พัฒนาและดำเนินการสอนหลักสูตรทักษะการโค้ชสำหรับผู้นำธุรกิจซึ่งเป็นหลักสูตรที่ไดัรับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งในแง่การออกแบบเนื้อหาที่เข้าใจง่าย กิจกรรมฝึกทักษะหลากหลายเป็นประโยชน์ และการสาธิตที่ให้ประสบการณ์จริง ผู้เข้าอบรมได้แนวทางการโค้ชที่นำไปใช้ได้ทันทีทั้ง ในงาน การบริหารทีมงาน การพัฒนาตนเอง และส่งเสริมความเข้าใจคนรอบข้างรวมทั้งสมาชิกในครอบครัว”

สุวิทย์ จันทร์ศรีชวาลา
กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง
บริษัท Serendipity & Co

“ดิฉันมีโอกาสได้รับการโค้ชจากอาจารย์ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ และเข้าอบรมหลักสูตรทักษะการโค้ชเพื่อผู้นำด้วย อาจารย์ผาณิตมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการโค้ชเชิงลึก มีความใส่ใจ สนับสนุน ส่งเสริมให้ดิฉันและทีมเข้าใจสถานการณ์ต่างๆ และกระตุ้นให้เกิดไอเดียใหม่ๆ เพื่อจัดการปัญหา ทักษะที่ดิฉันได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวช่วยเสริมสร้างภาวะผู้นำ การสื่อสารและการบริหารทีมของดิฉันผ่านการฟัง การใช้คำถามและการวางแผนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขี้น”

สุนีย์ เจริญผล
ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัทเจียไต๋ กรุ๊ป.

“ดิฉันดีใจที่ได้พบ Coach ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ (โค้ชอ้อย) จากการเป็น Executive Coachee ในโปรแกรมการพัฒนาผู้นำขององค์กร รวม 6 sessions โค้ชอ้อยใช้การฟัง การถาม และเข้าใจบริบทของการทำงาน รวมถึงความท้าทายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ตลอดการทำงานในโปรแกรม โค้ชอ้อยรับฟังอย่างเอาใจใส่ ชวนคิดชวนคุยด้วยคำถามที่ดิฉันได้ตระหนักคิด ขยายมุมมอง เห็นทางแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ กล้าลองทำสิ่งที่แตกต่างจากเดิม มีความสมดุลเข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น ส่งผลต่อการบริหารงานและบริหารทีมได้ราบรื่นยิ่งขึ้น”

นงลักษณ์ สุรเศรษฐบูรณะ
Head of Finance & Administration Kluber Lubrication (Thailand) Co., Ltd.

“หนึ่งในภารกิจของศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คือการบริหารและออกแบบโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร ผู้นำ ผู้มีความสามารถสูง ดร. ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ ได้ร่วมงานกับเราในบทบาทวิทยากรหลักของโปรแกรมและหลักสูตร Coaching Leader เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ชให้แก่ผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ชั้นนำหลายแห่ง ดร. ผาณิต เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านทักษะการโค้ช สามารถถ่ายทอด สาธิต และออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมเป็นอย่างดี โดยผู้เข้าอบรมแสดงความพึงพอใจระดับสูงทั้งในแง่ ความรู้ด้านการโค้ช ทักษะจากประสบการณ์จริงของวิทยากร การออกแบบเนื้อหาเข้าใจง่าย กิจกรรมหลากหลายที่ผู้เข้าอบรมสนุกที่จะเข้าร่วม การตอบคำถาม และได้ประโยชน์ที่นำไปใช้ได้จริง”

ผศ. กีรติกร บุญส่ง
PIM HR Excellence Center

“นักศึกษาส่วนใหญ่ของหลักสูตรฯ เป็นผู้นำ ผู้บริหาร และบุคลากรจากองค์กรหลากหลาย นอกเหนือจากองค์ความรู้พื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ โครงการฯ ได้คัดสรรทักษะสำคัญที่ผู้บริหารและ HR ควรรู้และนำไปใช้เพื่อบริหารงานอย่างมีระสิทธิภาพ ทักษะการโค้ชเป็นหนึ่งในศาสตร์ที่ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจเรียนรู้และตั้งใจฝึกปฏิบัติจริง ดร. ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์ ร่วมเป็นวิทยากรหลักผู้ออกแบบเนื้อหาและกิจกรรมการโค้ช ด้วยความรู้ด้านการโค้ชระดับมาตรฐานสากลและประสบการณ์ Executive Coach ให้แก่องค์กรหลายแห่ง ดร. ผาณิต สามารถอำนวยการเรียนรู้ ถ่ายทอดทักษะ ตอบคำถาม และดูแลการฝึกปฏิบัติของผู้เรียนด้วยความใส่ใจ ทำให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการโค้ช ประยุกต์กับการทำงานและกับตนเองได้จริง ส่งผลให้ฟีดแบคด้านความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับสูง”

ผศ. ดร. ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารคนและกลยุทธ์องค์การ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์