people profile

Human Resource Development

เลือกทำอาชีพอะไรดีถึงจะมีความสุข ?

ทฤษฎีการเลือกอาชีพ บอกว่า ผู้ที่เลือกอาชีพที่สอดคล้องกับลักษณะความสนใจของตัวเอง จะเพิ่มความพึงพอใจต่ออาชีพของตัวเอง ทำให้มีความสุขกับงาน และอาจเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้