Train-The-Trainer

ปั้นวิทยากรให้สอนเป็น

วัตถุประสงค์เนื้อหาหลักสูตรวิทยากร
 • วางแผนการสอนง่าย ๆ (Simple Lesson Plan) ได้ด้วยตัวเอง

 • เลือกเครื่องมือ สื่อการสอนต่าง ๆ (Learning Methods) ได้ตรง ตามวัตถุประสงค์ และสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียน

 • สื่อสาร ถ่ายทอดเนื้อหา (Delivery) ผ่านคำพูด น้ำเสียง และท่าทาง ได้อย่างเหมาะสม

 • ผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (Professional Trainers) หรือผู้ที่ได้รับ
  มอบหมายให้เป็นวิทยากรภายในองค์กร (Internal Trainers)

 • ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติและรับฟีดแบค 70 %

 • วิทยากรนำเสนอ และ สาธิต 30 %
  (ผู้เข้าอบรมทั้ง 10 คน จะได้ฝึกปฏิบัติคนละ 2 รอบตามโปรแกรมการฝึกอบรม)

 • กระบวนการสอน 5 ขั้นตอน : OCMDE

 • เทคนิคการทำให้เนื้อหาน่าสนใจและจดจำง่าย

 • เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือให้เนื้อหา

 • เทคนิคการสร้างความคุ้นเคย

 • เทคนิคการละลายพฤติกรรม

 • ประเมินผลการสอน (Evaluation)

 • การประยุกต์ใช้เทคนิคเพิ่มเติม

 • เทคนิคการทำให้เนื้อหาน่าสนใจและจดจำง่าย

 • เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือให้เนื้อหา

 • เทคนิคการสร้างความคุ้นเคย

 • เทคนิคการละลายพฤติกรรม

 • ประเมินผลการสอน (Evaluation)

 • เทคนิคการตั้งคำถามและตอบคำถาม

วิทยากรและเจ้าของหลักสูตร

ผู้ช่วยวิทยากร

 • ระยะเวลาฝึกอบรม : อย่างน้อย 3 วัน (ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่ฝึกสอน)

 • จำนวนผู้เข้าอบรม : 10 คน/รุ่น