About Book

About Book

หนังสือ Inside Client Service

คุณวศิน เตชะธิติ เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาก็เพื่อต้องการที่จะแบ่งปันประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาของเขาในวงการเอเจนซี่โฆษณา