PITBU’LL S.M.Art PITCH

เรียนรู้เทคนิคการ PITCH ด้วยเครื่องมือ PITBU’LL Building Blocks

วัตถุประสงค์เนื้อหาหลักสูตรวิทยากร
 • วางเป้าหมายและวิเคราะห์ผู้ฟังผ่าน Audience Persona

 • วางโครงเรื่องผ่านเครื่องมือ PITBU’LL Building Blocks

 • ฝึกสื่อสารและถ่ายทอดเนื้อหา ทั้งการใช้น้ำเสียง ท่าทาง ได้อย่างเหมาะสม

 • เข้าใจหลักการทำสไลด์ เพื่อการนำเสนอ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายทั้งผู้ฟังและผู้พูด

 • ผู้ที่ต้องการฝึกการนำเสนอให้สั้นกระชับ ได้ใจความ โดนใจผู้ฟัง ทั้งการ นำเสนอภายในองค์กร หรือภายนอกองค์กร

 • เนื้อหา 40 %

 • ฝึกปฏิบัติและรับ Feedback 60 %

 • S : Strategy ฝึกกำหนดเป้าหมายของการนำเสนอแต่ละครั้ง และวิเคราะห์
  ผู้ฟังด้วยเครื่องมือ Audience Persona เพื่อจะได้สามารกำหนดกลยุทธ์
  การนำเสนอได้ต่อไป

 • M : Message วิเคราะห์เนื้อหาและเรื่องราวที่จะนำเสนอด้วย F&B จากนั้น
  ฝึกการวางโครงเรื่องในการนำเสนอด้วย PITBU’LL Building Blocks

วิทยากรและเจ้าของหลักสูตร

อ.โน๊ต เป็นวิทยากรที่ผสมผสานศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกันได้อย่าง ลงตัว สามารถนำเสนอและถ่ายทอดเนื้อหาทั้ง Fact & Feeling ไปยังผู้เรียนได้น่าสนใจและใช้ได้จริง

 • รูปแบบการเรียนที่ 1 : Idea Uplifted ฝึก 1 วัน : ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิค แนวคิดใน การนำเสนอ และได้ฝึกฝนผ่านในบทเรียน เพื่อนำแนวทางไปปรับใช้กับการนำเสนอต่อไป โดยเน้นการฝึกแบบกลุ่ม

 • รูปแบบการเรียนที่ 2 : Skill Uplifted ฝึก 2 วัน : โดยในวันที่ 1 จะเน้นการฝึกให้เข้าใจเนื้อหาและทำงานเป็นกลุ่มจากโจทย์ที่กำหนด ในวันที่ 2 จะเน้นการฝึกรายบุคคลโดยผู้เรียนได้ลองฝึกฝน PITCH จากสิ่งที่ผู้เรียนเตรียมมาและต้องการพัฒนา