Talent กับศักยภาพ “4 นำ”

แบ่งปัน

Talent หมายถึงใคร ?

สำหรับองค์กร Talent หมายถึง คนเก่ง หรือบุคลากรที่มีความสามารถ แสดงผลงาน (Performance) โดดเด่นส่งผลต่อความสำเร็จ ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามทิศทางที่แต่ละองค์กรให้ความสำคัญ ดังนั้น คนเก่งขององค์กรหนึ่งอาจไม่ใช่คนเก่งขององค์กรอื่น หรือคนเก่งอาจกลายเป็นคนเคยเก่งหากองค์กรปรับเปลี่ยนทิศทาง 

จากความจริงข้อนี้ องค์กรจำเป็นต้องกำหนดคุณสมบัติ Talent ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้นำในอนาคตให้ชัดเจน เพื่อการเลือกเฟ้นรวมถึงวางแผนการพัฒนา Talent โดยให้ความสำคัญกับศักยภาพผู้นำ 4 ด้าน ได้แก่

 1. นำงาน (Leading Performance)
 2. นำตน (Leading Self)
 3. นำคน (Leading Others)
 4. นำองค์กร (Leading Organization)

ใครคือคนเก่ง (Talent) ของคุณ?

รากศัพท์คำว่า Talent หมายถึง พรสวรรค์หรือความสามารถพิเศษเฉพาะด้านของแต่ละบุคคล เช่น พรสวรรค์ด้านศิลปะ ด้านการดนตรี ด้านการเจรจาสื่อสาร ด้านการคิดคำนวณ ฯลฯ พรสวรรค์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจะนำไปสู่ความสามารถที่โดดเด่น สร้างผลงาน สร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เช่นเดียวกัน Talent ขององค์กรคือกลุ่มบุคลากรที่ฉายแววความเก่งและพรสวรรค์ด้านใดด้านหนึ่งที่จะเกิดประโยชน์และคุณค่าต่อองค์กร กระนั้น คำว่า “คนเก่ง” มีความหมายกว้างเกินไป จุดเริ่มต้นที่จำเป็นคือ องค์กรต้องกำหนดคุณสมบัติ “คนเก่ง” ให้ชัดเจน เพื่อที่องค์กรจะสามารถเลือก Talent ที่ใช่ และพัฒนาให้เก่งครบเหมาะที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในอนาคต แต่ละองค์กรสามารถออกแบบชุดคุณสมบัติ “คนเก่ง” ตามเหมาะสม โดยคำนึงถึง Talent กับ ศักยภาพ 4 นำ ดังต่อไปนี้

1. นำงาน (Leading Performance) เช่น

 • มีความรอบรู้ในงานตามบทบาทหน้าที่
 • มีทักษะประยุกต์ใช้ความรู้ ปฏิบัติงาน, จัดการงาน, วางแผนงาน, แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานตามบทบาทหน้าที่
 • มีประสบการณ์ ผ่านการทำงานจริง ผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานนั้นๆ มาแล้วระดับหนึ่ง
 • มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จากการทำงานก่อนหน้าหรือผลงานที่ปรากฎในองค์กรปัจจุบัน

2. นำตน (Leading Self) เช่น

 • มีความสามารถในการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ไว ทันโลก ทันสถานการณ์
 • ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • ใส่ใจพัฒนาตน ในด้านความรู้ใหม่ และทักษะต่าง ๆ

3. นำคน (Leading Others) เช่น

 • มีความสามารถเชิงบริหาร ได้แก่ ความเป็นผู้นำ, กำหนดเป้าหมาย,  วางแผนกลยุทธ์, การแก้ปัญหา ฯลฯ
 • มีความสามารถเชิงการคิดที่หลักแหลม, คิดวิเคราะห์, คิดสร้างสรรค์, คิดเชิงระบบ, คิดองค์รวม ฯลฯ
 • มีทักษะการสื่อสาร เพื่อ ชี้แจง นำเสนอ เจรจาต่อรอง โน้มน้าว สร้างแรงบันดาลใจ ฯลฯ
 • ความสามารถในการรับรู้และเข้าใจผู้อื่น

4. นำองค์กร (Leading Organization) ได้แก่

 • ให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมขององค์กร และมีจุดยืนที่ส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร
 • เป็น Role Model, เป็น Change Agent

“ศักยภาพ 4 นำ” น่าจะเป็นกรอบให้แต่ละองค์กรออกแบบ check list ของตนเองเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการคัดเลือกคนเก่ง (Talent) และไม่ใช่เรื่องประหลาดใจเลยที่จะพบว่า Talent ที่คุณคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ครบ เพราะนั้นเป็นโอกาสในการพัฒนาคนเก่งให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

อีกประการ เคยมีคนถามผู้เขียนว่า วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร (Corporate Value and Culture) สำคัญต่อการคัดเลือกและพัฒนา Talent จริงหรือ ? ในเมื่อวัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรก็มีโอกาสล้าสมัย ไม่ทันกระแสโลกาภิวัฒน์และไม่เกี่ยวกับลักษณะงาน (Job Description) สักเท่าไหร่

นับว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจ แต่ผู้เขียนก็ยังขอยืนยันว่า วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร (Corporate Value and Culture) สำคัญต่อการคัดเลือกและพัฒนา Talent (คนเก่ง) แม้วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กรจะไม่ใช่ทักษะหรือความรู้ที่จำเป็นต่อลักษณะงาน (Job Description) แต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแสดงออก การตัดสินใจ การปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกองค์กรที่จะส่งเสริมสนับสนุน หรือจะฉุดรั้งวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ทั้งนี้องค์กรก็จะต้องดูแล ต่อยอดให้วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร ชัดเจน ทันสมัย รวมถึงสื่อสารอย่างต่อเนื่องถึงความหมายและการประยุกต์ เป็นพฤติกรรมพึงประสงค์เพื่อเน้นย้ำให้สมาชิกทุกคนรับรู้ถึงความสำคัญและปฏิบัติได้จริง

ก็หวังว่า “ ศักยภาพ 4 นำ” นี้จะเป็นแนวทางสำคัญในการช่วยคัดเลือกคนเก่งขององค์กรเพื่อพัฒนาให้มี Talent ที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับผู้เขียน

ดร.ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์

ดร.ผาณิต ให้ความสนใจทักษะการโค้ชอย่างจริงจัง และมีความเชี่ยวชาญจนก้าวสู่การเป็นโค้ชมืออาชีพมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation (ICF)) ระดับ Professional Certified Coach (PCC)

คุณอาจจะชอบบทความเหล่านี้