ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ

Project Management & Productivity

การบริหารงานโครงการแตกต่างกับการบริหารงานปกติอย่างไร?

การบริหารงานในสายงานปกติ ที่เราทำกันอยู่โดยทั่วไปนั้นที่อาจจะเรียกว่างานประจำ หรืองาน Routine มีความแตกต่างกับการบริหารโครงการอย่างไร ? ผู้เขียนขอแยกการบริหารจัดการทั้งสองแบบออกเป็นมิติต่างๆ

Project Management & Productivity

ความสำคัญของการบริหารจัดการโครงการ

ยุคนี้องค์กรเริ่มทำการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการทำงานที่เน้นการทำงานประจำเป็นหลัก (Permanent Job) มาเป็นการดำเนินการในลักษณะของการทำโครงการ (Project Base) เป็นหลัก เพื่อการแข่งขันอันรวดเร็ว ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า