Join Us
     
ซีซีแอนด์บี คอนซัลแทนท์ @ วิทยากรมืออาชีพ (Pro.Trainer) @ 8,15 March 2020

ชื่อหลักสูตร :
วิทยากรมืออาชีพ (Pro.Trainer)

รายละเอียด :

กลุ่มเป้าหมาย  :            ผู้ที่ต้องทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรม จำนวน 10 คน / รุ่น                                   

 

วัตถุประสงค์  :              เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1.  เข้าใจวัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

2.  เลือกเทคนิคการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม

3.  ถ่ายทอดเนื้อหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์

4.  เขียนโครงร่างหลักสูตรและแผนการสอนได้

                                

เนื้อหา :                                    

●  วงจร OCMDE และวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม     

●  องค์ประกอบหลักของวิทยากร

●  โครงสร้างเนื้อหาของการฝึกอบรม(Content) และเทคนิค KANOM

●  การเลือกเทคนิคการฝึกอบรม (Methods)

●  การถ่ายทอดเนื้อหา (3V Delivery)

●  เทคนิค CONTACT & ALERT

●  การเขียนโครงร่างหลักสูตร& แผนการสอน

                                   

วิธีการฝึกอบรม  :        

●  ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติและรับฟีดแบ็ค คนละ 2 รอบ                                                      65%

     (รอบแรกฝึก 15นาที, รอบสองฝึก 20 นาที) รับ feedback คนละ 10 นาทีต่อรอบ

●  วิทยากรนำเสนอ &สาธิต                                                                                    35%      

                                         

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                  3  วัน

 

 

 


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา