Join Us
     
Centara Hotels & Resorts @ Problem Solving & Decision Making

ชื่อหลักสูตร :
Problem Solving & Decision Making

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :         จำนวน 25 คน / รุ่น

            

วัตถุประสงค์  :      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม

1.  มีหลักการและแนวทางในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

2.  เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

 

เนื้อหา  :              

●  ระดับของการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

●  ปัญหาในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

●  4 สาเหตุหลักของปัญหา

●  เทคนิค SCAMPER จัดการที่สาเหตุ

●  กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

●  กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

 

วิธีการฝึกอบรม  :

●  นำเสนอโดยวิทยากร                             60%

●  เวิร์คช็อพ / กรณีศึกษา                          40%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :               1  วัน

 


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา