Join Us
     
บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) @ Leadership Mindset @11-12 July 2019

ชื่อหลักสูตร :
Leadership Mindset

รายละเอียด :
ผู้เข้าอบรม  :   พนักงานระดับ  Asst.Managers & Managers  จำนวนไม่เกิน 30 คน / รุ่น

 

วัตถุประสงค์  :          เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

●  เข้าใจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และการแสดงออกถึงภาวะผู้นำที่เหมาะสม

●  สื่อสารเชิงบวก มอบหมาย สอนงาน และติดตามผลงานได้ดีขึ้น

●  ตระหนักถึงความสำคัญของการมี Growth Mindset (Can-do Attitude) และ Outward Mindset

 

 เนื้อหา  :             

●  เป้าหมายของการนำทีม :  HAS

   * Happiness  (ความสุข)      *  Achievement  (สำเร็จ)      * Sustainability (ยั่งยืน)

●  ผู้นำที่ดีต้องมีทั้ง Skillset & Mindset

●  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำ

    +  การกำหนดเป้าหมาย / วางแผน

    +  การสื่อสารเชิงบวก (มอบหมาย / สอนงาน / ติดตามผล)

    +  การสร้างบรรยากาศ และแรงจูงใจ

●  วิธีคิดของผู้นำ (Leadership Mindset)

    +  Growth Mindset (Can-do Attitude)

    +  Outward Mindset

 

วิธีการฝึกอบรม  :    

●  นำเสนอ  / กรณีศึกษา                           40%

●  กิจกรรมการเรียนรู้                                 60%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                 2  วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา