Join Us
     
โรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา @ Work Life Balance @ 5 June 2019

ชื่อหลักสูตร :
Work Life Balance

รายละเอียด :

ผู้เข้าร่วมอบรม  :              พยาบาลระดับ 5 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ  ศรีราชา จำนวน 60 คน

             

วัตถุประสงค์  :                 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

●  ตระหนักถึงความสำคัญของเวลากับการใช้ชีวิต และการทำงานอย่างมีความสุข

●  มีทักษะในการวางแผน การบริหารเวลา เพื่อการดำรงชีวิต และการทำงานในองค์กรอย่างสมดุล

 

เนื้อหา  :                       

●  ความสำคัญของเวลากับการทำงาน และการดำเนินชีวิต

●  การบริหารเวลาของตนเอง และหลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการบริหารเวลา

●  กำหนดเวลาในการดำเนินชีวิตให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับงาน ครอบครัว สังคม และตนเอง

 

วิธีการฝึกอบรม  :                         

●  นำเสนอโดยวิทยากร                                         40%    

●  กิจกรรมการเรียนรู้จาก                                       40%

    กรณีศึกษา, ตัวอย่าง, เวิร์คช็อพ

●  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                                     20%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :              1  วัน

 

 


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา