Join Us
     
บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด @ Presentation Skills (1 day) @ 27 May 2019

ชื่อหลักสูตร :
Presentation Skills (1 day)

รายละเอียด :

กลุ่มเป้าหมาย  :          พนักงานสาขาของธนาคารที่เตรียมความพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่ง

                                 ผู้จัดการสาขา จำนวน 16 คน

 

วัตถุประสงค์  :      เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ

●  ทำสื่อการนำเสนอ และนำเสนอแผนกกลยุทธ์พัฒนาสาขาได้

 

 เนื้อหา  :                      

●  สิ่งที่ควรทำก่อนการนำเสนอ

    1.  ทำความเข้าใจสไลด์

    2.  ทำความเข้าใจผู้ฟัง

    3.  การเตรียมความพร้อมตอบข้อซักถามและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

●  ระหว่างการนำเสนอ

    1.  การลำดับการนำเสนอเนื้อหา และการเชื่อมสไลด์

    2.  การใช้ภาษากาย น้ำเสียง

    3.  เทคนิคการบริหารเวลาในการนำเสนอ

 

วิธีการฝึกอบรม  :

●  นำเสนอและสาธิตโดยวิทยากร                                        40%

●  ฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรม (1 รอบ)                                    60%

    (ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมสไลด์มานำเสนอ คนละ 5 นาที)

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                1  วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา