Join Us
     
ซีซีแอนด์บี คอนซัลแทนท์ @ วิทยากรมืออาชีพ (Pro.Trainer) @ 15,22,29 Dec 2019

ชื่อหลักสูตร :
วิทยากรมืออาชีพ (Pro.Trainer)

รายละเอียด :

กลุ่มเป้าหมาย  :       ผู้ที่ต้องทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรม จำนวน  4  คน / รุ่น                                           

 

วัตถุประสงค์  :            เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1.  เข้าใจวัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

2.  เขียนโครงร่างหลักสูตรและแผนการสอนได้

3.  เลือกเทคนิคการฝึกอบรมได้อย่างเหมาะสม

4.  ถ่ายทอดเนื้อหาได้ตรงตามวัตถุประสงค์

                                            

เนื้อหา  :                        

•   วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม     

•   หลักของวิทยากร

•   การเขียนโครงร่างหลักสูตรและแผนการสอน

•   การเลือกเทคนิค / เครื่องมือการฝึกอบรม

•   การถ่ายทอดเนื้อหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์

                       

 

วิธีการฝึกอบรม  :         

•   ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติและรับฟีดแบ็ค                       70%

•   วิทยากรนำเสนอ &สาธิต                                    30%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :           3   วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา