Join Us
     
BROTHER COMMERCIAL (THAILAND) LTD. @ Storytelling for Influence (2 days)

ชื่อหลักสูตร :
Storytelling for Influence (2 days)

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :        ทีมงาน  Sale & Marketing ของบริษัท Brother Commercial (Thailand)

                           จำนวน 10 คน

                              

วัตถุประสงค์  :      เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

1.  ได้มีทักษะในการเล่าเรื่อง เพื่อใช้ในการทำงาน เวลาที่พรีเซ้นต์งาน หรือขายไอเดียให้กับบุคคลอื่นๆ

2.  เห็นความสำคัญของการเล่าเรื่องที่ดี และมีผลดีต่อการทำงานสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

เนื้อหา  :                                   

●  Storytelling คืออะไร ?ต่างจาก Facttellingอย่างไร ?

●  วัตถุประสงค์ของการใช้ Storytellingเพื่อโน้มน้าว (Influence)

●  วิเคราะห์ผู้ฟังก่อนเล่าเรื่อง

●  การจัดโครงสร้าง / ลำดับของการเล่าเรื่อง

●  3V : องค์ประกอบหลักขณะเล่าเรื่อง

●  การจัดการเรื่องเล่า (Story Management)

 

วิธีการฝึกอบรม  :                       

●  นำเสนอโดยวิทยากร                             50%

●  ฝึกปฏิบัติ และรับ Feedback                    50%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                   2  วัน

 


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา