Join Us
     
หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ @ We are one team @ 5 September 2018

ชื่อหลักสูตร :
We are one team

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :                เจ้าหน้าที่ และแม่ดูแลเด็กของหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู จ.สมุทรปราการ

                                    จำนวน 25 คน                                           

 

วัตถุประสงค์  :           เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถทำงานเป็นทีม ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง รู้จักผ่อนคลายเวลาเครียดกับปัญหา

                                           

เนื้อหา  :                        

●  เราอยู่ด้วยปณิธานเดียวกัน

●  รวมกันเราสุข แยกกันเราทุกข์

●  ทำหน้าที่ของตัวเราให้ดีที่สุด

●  สุขได้ด้วยพรหมวิหาร 4  (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)

                                         

วิธีการฝึกอบรม  :           

●  บรรยาย / นำเสนอโดยวิทยากร        50%

●  กิจกรรมการเรียนรู้                         50%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                  1  วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา