Join Us
     
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) @ Performance Feedback @ 18 July 2018

ชื่อหลักสูตร :
Performance Feedback

รายละเอียด :
กลุ่มเป้าหมาย  :    แบ่งออกเป็น 2 รุ่น
รุ่น 1   ระดับหัวหน้างาน / ผู้จัดการ / AVP จำนวน  30 คน  
รุ่น 2   ระดับผู้ช่วย จำนวน  20 คน                  

 

วัตถุประสงค์  :                   เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

●  เข้าใจความสำคัญของการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงาน

●  มีแนวทางการ Coaching & Giving Feedback ลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


เนื้อหา :             
●  กระบวนการบริหารผลงานลูกน้อง (Performance Management Process)    
●  บทบาทหัวหน้างานในการบริหารผลงาน

●    แนวทางการโค้ชด้วย GROW Model

●    ทักษะการฟัง การถาม และสะท้อนกลับสำหรับหัวหน้างานในฐานะโค้ช

●    เทคนิคการให้ Feedback ด้วย WRI

                              

วิธีการฝึกอบรม  :             

●  นำเสนอโดยวิทยากร                             40%

●  ฝึกปฏิบัติ และรับ Feedback                   60%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :    1  วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา