Join Us
     
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด @ B.Grimm DNA for Line Managers@ 12 June 2018

ชื่อหลักสูตร :
B.Grimm DNA for Line Managers

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :           Managers  จำนวน 30-35 คน / รุ่น

 

วัตถุประสงค์  :           เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

●  ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นต้นแบบวัฒนธรรมของลูกทีม

●  มีแนวทางในการผลักดันวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน / ทีมงานของตัวเอง

 

เนื้อหา  :          

●  4Ps มีความสำคัญกับ Managers และองค์กรอย่างไร ?

●  ทำไม Managersต้องเป็นต้นแบบวัฒนธรรมให้กับลูกทีมของตัวเอง

●  แนวทางการ DRIVEวัฒนธรรมองค์กรในหน่วยงาน

    *  Do 4Ps Often.

    *  Recognize team members who do 4Ps.

    *  Integrate 4Ps with your work & Life.

    *  Vibrate by true story communication.

   *  Emphasize 4Ps timely.

 

วิธีการฝึกอบรม  :    

●   ระดมสมอง/ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                  50%

●   กรณีศึกษา / กิจกรรมการเรียนรู้                          50%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :            1  วัน

 


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา