Join Us
     
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) @ Problem Solving & Decision Making @ 30-31 May 2018

ชื่อหลักสูตร :
Problem Solving & Decision Making

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :        Project Manager : ผู้จัดการโครงการของแนวราบ (บ้านทาวน์โฮม)

                            บริษัทเอพี (ไทยแลนด์) จำกัด  จำนวน 30 คน

 

วัตถุประสงค์  :           เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

●   ได้เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

●   มีหลักการและแนวทางในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ดีขึ้น

●  สามารถคิดหาแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 

เนื้อหา :        

●   เป้าหมายของการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

●   4 สาเหตุหลักของปัญหา (PRPP)

●   หลักการ 4S ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

●   เทคนิค 4R ในการแก้ปัญหา

●   ระดับปัญหาของ PM

●  เสริมอาวุธในการแก้ปัญหา และตัดสินใจให้ PM ด้วย 

●  การประเมินความเสี่ยงในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

●  การวางแผนตั้งรับความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น (Contingency Plan)

 

  วิธีการฝึกอบรม  :

●  วิทยากรนำเสนอ                                                           50%

●  ฝึกแก้ปัญหาและตัดสินใจ                                               50%

ตามกรณีศึกษา / แบบฝึกหัด/ เกม

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :    2  วัน

 


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา