Join Us
     
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) @ Presentation Skills for High Level @ 24-25 May 2018

ชื่อหลักสูตร :
Presentation Skills for High Level

รายละเอียด :

กลุ่มเป้าหมาย  :                   จำนวน 10 คน

 

วัตถุประสงค์  :                        เพื่อให้ผู้เข้าอบรม 

●  เตรียมเนื้อหาและข้อมูลให้คนนอกสายงานได้เข้าใจง่ายขึ้น

●  เลือกประเด็นที่น่าสนใจมานำเสนอ

●  เข้าใจหลักการเล่าเรื่อง (Storytelling) และนำมาประยุกต์ใช้กับการนำเสนอ

 

เนื้อหา  :                       

●  คนฟังอยากฟังอะไรจากผู้นำเสนอ ?

●  3 องค์ประกอบหลักของการนำเสนอ (Contents - Visual - Delivery)

●  การเตรียมเนื้อหาและข้อมูล

    *  ประเด็นหลัก (Key Message)

    *  ข้อมูลสนับสนุน(Supporting Data)

    *  การใช้เทคนิค KANOM ให้ข้อมูลน่าสนใจ

    *  การใช้เทคนิค PAJES เพื่อทำให้เนื้อหาน่าเชื่อถือ

●  Storytelling ต่างจาก Facttelling อย่างไร ?

●  การนำ Storytelling มาประยุกต์ใช้กับการนำเสนอ

 

วิธีการฝึกอบรม  :      

●  นำเสนอโดยวิทยากร                             40%

●  ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติ                              60%

    (นำเสนอคนละ 15 นาที)

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                2  วัน

 


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา