Join Us
     
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) @ Finding Better Solution Together @ 19-20 February 2018

ชื่อหลักสูตร :
Finding Better Solution Together

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :               จำนวน 20-25 คน

 

วัตถุประสงค์  :     เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

●  วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่แท้จริงก่อนคิดหาแนวทางแก้ไข

●  คิดแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และหลากหลาย

●  นำเสนอแนวทางให้ผู้ฟังคล้อยตาม

●  ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง

 

เนื้อหา  :             

●  ปัญหาและการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง

●  หลักการคิดเป็นระบบ และการคิดวิเคราะห์

●  การแก้ปัญหาด้วยเทคนิค SCAMPER

●  ทักษะการสื่อสารเพื่อหาทางออกร่วมกัน

     *  การตั้งคำถาม / รับฟัง

     *  การนำเสนอ / เล่าเรื่อง / โน้มน้าว

●  การตอบข้อโต้แย้ง

 

วิธีการฝึกอบรม  :             

●  นำเสนอ โดยวิทยากร                                            40%

●  เวิร์คช็อพ และกิจกรรมการเรียนรู้                              60%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :               2  วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา