Join Us
     
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด @ Storytelling for Influence @ 11-12 October 2017

ชื่อหลักสูตร :
Storytelling for Influence

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :                  จำนวน  25 คน

                              

วัตถุประสงค์  :                เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

  ได้มีทักษะในการเล่าเรื่อง เพื่อใช้ในการทำงาน เวลาที่พรีเซ้นต์งาน หรือขายไอเดียให้หัวหน้างานรับทราบ

 เห็นความสำคัญของการเล่าเรื่องที่ดี และมีผลดีต่อการทำงานสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

เนื้อหา  :                       

  Storytelling คืออะไร ?

  วัตถุประสงค์ของการใช้ Storytelling

  วิเคราะห์ผู้ฟังก่อนเล่าเรื่อง

  3V : องค์ประกอบหลักขณะเล่าเรื่อง

  การจัดโครงสร้าง / ลำดับของการเล่าเรื่อง

  การเล่าเรื่องเพื่อโน้มน้าว(Influence)

  การจัดการเรื่องเล่า (Story Management)

 

วิธีการฝึกอบรม  :                       

  นำเสนอโดยวิทยากร                             50%

  ฝึกปฏิบัติ และรับ Feedback                    50%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                 2  วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา