Join Us
     
บริษัท เป็ปซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด @ Supervisory Skil (ทักษะการเป็นหัวหน้างาน) @ 21-22 September 2017

ชื่อหลักสูตร :
Supervisory Skil (ทักษะการเป็นหัวหน้างาน)

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :            จำนวนไม่เกิน 20  คน  (Supervisors & Assistant Supervisors )

 

วัตถุประสงค์  :     เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

●  เข้าใจบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

●  พัฒนาทีมงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

●  กระตุ้นจูงใจทีมงานให้เต็มใจทำงานอย่างเต็มที่

 

เนื้อหา  :           

●  คุณสมบัติของหัวหน้างานที่ดีมี 3 เก่ง

    * เก่งงาน       * เก่งคน       * เก่งคิด          

●  6 แนวทางการพัฒนาทีมงาน

    1.  วงจรการให้ความรู้                4.  การประชุม 1:1

    2.  เทคนิคสตาร์                       5.  การทำงานร่วมกัน

    3.  การประชุมทีม                     6.  การวิเคราะห์ตลาด

●  เทคนิคการจูงใจทีมงานด้วยการสื่อสารเชิงบวก

    * พูดเชิงบวก      * ฟังให้ลึก       * ถามให้คิด                                                  

 

วิธีการฝึกอบรม  :   

●  นำเสนอและสาธิตโดยวิทยากร                 50%

●  ฝึกปฏิบัติและรับฟีดแบ็ค                         50%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                      2  วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา