Join Us
     
บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด @ Professional Selling Skills @ 30-31 August 2017

ชื่อหลักสูตร :
Professional Selling Skills

รายละเอียด :

กลุ่มเป้าหมาย  :               ทีมขาย TT (Traditional Trade) จำนวนไม่เกิน 30  คน

 

วัตถุประสงค์  :                 เพื่อยกระดับทีมงานขาย TT ให้มีทักษะการขายแบบมืออาชีพที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจ และมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

 

เนื้อหา  :           

●  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานขาย TT

●  ขั้นตอนการขายของพนักงานขาย

●  การขายยุคใหม่ (Selling in the Changing World)

●  ลูกค้ายุคใหม่อยากได้ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

●  การตอบข้อโต้แย้ง & และการเจรจาต่อรอง

●  การจัดการสต็อก (Stock Management)

●  การเงินขั้นพื้นฐาน (Basic Finance)

 

วิธีการฝึกอบรม  :            

●  นำเสนอโดยวิทยากร                             40%

●  เวิร์คช็อพ                                            60%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                  2  วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา