Join Us
     
THAI UNION GROUP PLC @ Train the Trainer (2 days) @ 21-22 August 2017

ชื่อหลักสูตร :
Train the Trainer (2 days)

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :             ผู้บริหารระดับสูง  จำนวน 10 ท่าน

วัตถุประสงค์  :           เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

  เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการเป็นวิทยากร

  พัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร(การเตรียมเนื้อหาการสอน /การวางแผนการสอน /เทคนิคการถ่ายทอดและนำเสนอ)

  สามารถประยุกต์ใช้หลักการ และทักษะการเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหา  :             

  ความหมายและบทบาทของวิทยากร

  องค์ประกอบของการสื่อสารที่ดี

  กระบวนการในการฝึกอบรม

  ขั้นตอนของการเตรียมการฝึกอบรม

●  การเลือกใช้สื่อการสอน / เทคนิคการสอน

  การแก้ไขปัญหาและตอบคำถามระหว่างการอบรม

  การดำเนินการฝึกอบรม

  การประเมินผลการฝึกอบรม

 

วิธีการฝึกอบรม :  

●  นำเสนอ และสาธิต                                            50%

●  ฝึกปฏิบัติ และรับ Feedback                                50%


ระยะเวลาฝึกอบรม  :                   2  วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา