Join Us
     
บมจ.กสิกรไทย @ Working Together for Team Success

ชื่อหลักสูตร :
Working Together for Team Success

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม :       จำนวนไม่เกิน 20 คน / รุ่น

 

วัตถุประสงค์  :  

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ นำทีมสู่ความสำเร็จ

 

เนื้อหา :          

• ทัศนคติเชิงบวกสู่ความเป็นผู้นำในตัวเอง (Positive Attitude for Self-Leadership)

• หลักการทำงานเป็นทีมในองค์กรธุรกิจ (Team Work)

• การสร้างความไว้วางใจ (Trust Building)

• การสื่อสารที่ดี (Effective Communication)

• การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving)

• การจัดการงานให้สำเร็จ (Task Management)

 

วิธีการฝึกอบรม :    

• นำเสนอด้วย PowerPoint                                     (30%) 

• กิจกรรมและเกมการเรียนรู้                                    (50%)

• กรณีศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น                   (20%)

 

ระยะเวลา :    2 วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา