Join Us
     
Johnson & Johnson @ การตัดสินใจ (Decision Making) @ Johnson & Johnson G3 26 July 2017

ชื่อหลักสูตร :
การตัดสินใจ (Decision Making)

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :                 จำนวน   20  คน                                   

 

วัตถุประสงค์  :          เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

●  ได้เข้าใจกระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

●  มีหลักการและแนวทางในการตัดสินใจได้ดีขึ้น

●  สามารถคิดหาแนวทางใหม่ๆ ในการตัดสินใจ

 

 เนื้อหา  :         

●  การตัดสินใจที่ดีเป็นอย่างไร?       

●  เครื่องมือสำคัญๆ ในการตัดสินใจ

●  กระบวนการตัดสินใจ 7ขั้นตอน

●  การประเมินปัญหาที่อาจเกิดจากการตัดสินใจ(Potential Problem)

●  การวางแผนตั้งรับ (Contingency Plan) ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

 

วิธีการฝึกอบรม  :

●  วิทยากรนำเสนอ                                               50%

●  ฝึกตัดสินใจ                                                     50%

    ตามกรณีศึกษา / แบบฝึกหัด/ เกม

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                      1  วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา