Join Us
     
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) @ Leading Change @ 29 May 2017

ชื่อหลักสูตร :
Leading Change

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :                 จำนวน 24 คน (ระดับผู้จัดการ)                                          

 

วัตถุประสงค์  :              เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ

●  แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

●  การพัฒนาความคิดเชิงบวกเพื่อการปลี่ยนแปลง

●  วิธีการสร้างและส่งเสริมบรรยากาศเพื่อการเปลี่ยนแปลง

 

เนื้อหา  :             

●  การเปลี่ยนแปลง Mindset ในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

●  การสร้างทีมที่มี Pasion และ Motivation

●  การปลดล็อคศักยภาพของคนเพื่อเพิ่มผลงาน

●  การสลัดความรู้เดิมเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่

 

วิธีการฝึกอบรม  :  

●  วิทยากรนำเสนอ                                   40%

●  กิจกรรมการเรียนรู้ & กรณีศึกษา              60%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                    1  วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา