Join Us
     
บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) @ Unlocking Your Leadership Potential @ 3 April 2017

ชื่อหลักสูตร :
Unlocking Your Leadership Potential

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :                 จำนวน 24  คน (ระดับผู้จัดการ)                                          

 

วัตถุประสงค์  :     เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

●  เข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการ และศักยภาพของตัวเอง

●  บริหารคนได้อย่างเหมาะสม สามารถดึงศักยภาพของทีมงานออกมาได้

 

เนื้อหา  :             

●  ภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการ (Leadership for Manager)

●  ทักษะสำคัญของผู้จัดการ (Key Managerial Skills)

●  การบริหารคนด้วยหลักภาวะผู้นำตามสถานการณ์ (Leading People by Situational Leadership)

●  การนำและบริหารคนรุ่นใหม่ (Leading & Managing New Gen)


วิธีการฝึกอบรม  :  

●   วิทยากรนำเสนอ                                  40%

●   เวิร์คช็อพ /กิจกรรมการเรียนรู้                 60%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                       1  วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา