Join Us
     
หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ @ Generation Gap Closing @ 31 March 2017

ชื่อหลักสูตร :
Generation Gap Closing

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :              เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กของหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู จ.สมุทรปราการ                                         

 

วัตถุประสงค์  :            เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ วิธีคิด และพฤติกรรมของคนต่างรุ่น

และสามารถปรับตัว ปรับใจ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

                                            

เนื้อหา :                        

•  วิธีคิดและพฤติกรรมของคนต่างรุ่น

•  3เหลี่ยมแห่งอารมณ์

•  เทคนิคการปิดช่องว่างระหว่างคนต่างรุ่น

•  การสื่อสารด้วยความเข้าใจทำให้เกิดความสุข

                                         

                                                                                                                       

วิธีการฝึกอบรม  :         

•  กิจกรรมการเรียนรู้                                             70%

•  นำเสนอ / บรรยาย                                            30%

   

    

ระยะเวลาฝึกอบรม  :               1 วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา