Join Us
     
Autoliv (Thailand) Ltd. @ Train-The-Trainer (2 days) @1-2 March 2017

ชื่อหลักสูตร :
Train-The-Trainer (2 days)

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :                 จำนวน 12  คน                                       

 

วัตถุประสงค์  :        เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากรเบื้องต้น                        

                                            

เนื้อหา  :                        

  4 คำถาม & 3 องค์ประกอบสำคัญก่อนที่วิทยากรจะสอน

  กระบวนการ OCMDE สำหรับการสอนทักษะ

  เทคนิค CONTACT ให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้

  VISUALs : กฎ 7ข้อในการทำสไลด์นำเสนอ

  แผนการสอนอย่างง่าย (Simple Lesson Plan)

  เทคนิค PRACTICE เพื่อการติดตามผลให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำได้ตามที่หัวหน้า / ผู้จัดการ สอน              

                                                                                                                       

วิธีการฝึกอบรม  :         

  นำเสนอ และสาธิตโดยวิทยากร                            40%

  ฝึกปฏิบัติและรับ Feedback                                 60%

 

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                2  วัน

 


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา