Join Us
     
บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด @ Train-The-Trainer (2 days) @ 18-19 November 2016

ชื่อหลักสูตร :
Train-The-Trainer (2 days)

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :                 จำนวน   10  คน                                       

 

วัตถุประสงค์  :            เพื่อให้ผู้เข้าอบรม

มีความรู้ความเข้าใจวในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

สามารถสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเนื้อหาให้ผู้เรียนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

 

เนื้อหา  :

  ทักษะการสื่อสารสำหรับวิทยากร

  องค์ประกอบสำคัญของการเป็นวิทยากร

  วงจร O-L-D-E ในการทำหน้าที่วิทยากร

  เทคนิคการฝึกอบรมสำหรับคนรุ่นใหม่ (Gen Y)

  การเขียนโครงร่างหลักสูตรและแผนการสอน

                                                                                                                       

วิธีการฝึกอบรม  :         

  นำเสนอ และสาธิตโดยวิทยากร                            40%

  ฝึกปฏิบัติและรับ Feedback                                 60%

 

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :               2  วัน

 


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา