Join Us
     
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด @ Problem Solving & Decision Making @ Thainamthip (22-23 August 2016)

ชื่อหลักสูตร :
Problem Solving & Decision Making

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :                    จำนวนไม่เกิน  20 คน / รุ่น

 

วัตถุประสงค์  :                 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

●  ได้เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

●  มีหลักการและแนวทางในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ดีขึ้น

●  สามารถคิดหาแนวทางใหม่ๆ ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

 

เนื้อหา  :            

●  ปัญหาคืออะไร ?

●  4 สาเหตุหลักของปัญหา

●  กระบวนการแก้ปัญหา 7 ขั้นตอน& เทคนิค SCAMPER

●  กระบวนการตัดสินใจ  7 ขั้นตอน           

 

วิธีการฝึกอบรม  :  

●  วิทยากรนำเสนอ                                                                  50%

●  ฝึกแก้ปัญหาและตัดสินใจตามกรณีศึกษา / แบบฝึกหัด/ เกม           50%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                    2  วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา