Join Us
     
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด @ การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

ชื่อหลักสูตร :
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

รายละเอียด :

กลุ่มเป้าหมาย  :                  กลุ่มพนักงานระดับผู้จัดการงานบริหารงานทั่วไป / เทียบเท่า

 

วัตถุประสงค์  :      เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร

1.  เข้าใจกระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

2.  มีหลักการและแนวทางในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

 

เนื้อหา  :              

● ปัญหาและอุปสรรคในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

● ระดับของการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

● 4สาเหตุหลักของปัญหา

● เทคนิค CHANGER เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

● กระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

● กระบวนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

 

วิธีการฝึกอบรม  :

●  นำเสนอโดยวิทยากร                             60%

●  เวิร์คช็อพ / กรณีศึกษา                          40%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                  1   วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา