Join Us
     
บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด @ นักขายมืออาชีพ (Professional Salesman)

ชื่อหลักสูตร :
นักขายมืออาชีพ (Professional Salesman)

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม :          ทีมขาย จำนวนไม่เกิน 20 คน / รุ่น

 

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนทักษะการขายเบื้องต้นเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขายและการวาง

แผนการขายเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

 

เนื้อหา :

•  ทักษะการขายเบื้องต้น เช่น การเตรียมตัว ก่อนการขาย การวางแผนการเข้าพบ การเสนอขาย การปิดการขาย

• เทคนิคการขายและการวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ    

             -  การวางแผนขายให้บรรลุเป้าหมายการขายในแต่ละเดือน

             -  การพัฒนาและเสาะหาลูกค้าใหม่ๆ

• Happy Attitudeทัศนคติที่มีความสุขและที่ดีต่อการทำงาน/งานที่ตนเองรับผิดชอบ/องค์กร

 

วิธีการฝึกอบรม

• นำเสนอ /ตัวอย่าง/ภาพยนตร์                    (40%)

• แบบฝึกหัด/ฝึกปฏิบัติ                              (60%)

 

ระยะเวลา         1 วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา