Join Us
     
บ.สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด @ Unlock Your Potential for Innovative Organization @ 31 May 2016

ชื่อหลักสูตร :
Unlock Your Potential for Innovative Organization

รายละเอียด :

วัตถุประสงค์  :                    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

●  กล้าคิดและทำสิ่งใหม่ให้เกิดผลลัพท์ที่ดีกว่าเดิม มีกระบวนการในการแสวงหาแนวคิดมาใช้ปรับปรุงผลงาน

●  กระตุ้นทีมงานให้ช่วยคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสิ่งใหม่

 

เนื้อหา  :           

  ปลดปล่อยศักยภาพของตัวเราเอง

   +  เป้าหมายต้องชัด

   +  เปิดใจให้กว้าง

   +  ลองทำดูก่อน

   +  ฝึกฝน / พัฒนา

  กระบวนการตัดสินใจเลือกไอเดียมาใช้งาน

   +  วิเคราะห์ระบบงานในปัจจุบัน

   +  กำหนดวัตถุประสงค์

   +  คิดไอเดีย (ยิ่งมากยิ่งดี) และเทคนิค SCAMPER เพื่อปรับปรุงผลงาน

   +  กำหนดเกณฑ์การประเมินไอเดีย และให้น้ำหนักความสำคัญ

   +  ประเมินไอเดียตามเกณฑ์ และให้คะแนน

   +  ตัดสินใจเลือกไอเดีย และนำไปทดลองปรับปรุงผลงาน

   +  ประเมินผลลัพธ์ที่ได้

   การนำและกระตุ้นให้ทีมงานมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

วิธีการฝึกอบรม  :          

●  นำเสนอ / ยกตัวอย่าง / กรณีศึกษา                      70%

●  เวิร์คช็อพ                                                        30%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                    1 วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา