Join Us
     
Nestle(Thai) Ltd. @ Train-The-Trainer (3 days) @ 20-22 January 2016

ชื่อหลักสูตร :
Train-The-Trainer (3 days)

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :                   จำนวน  17  คน                                       

 

วัตถุประสงค์  :               เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

  รู้จุดเด่นและจุดด้อยของตัวเอง เพื่อนำไปพัฒนาต่อ

●  ใช้เครื่องมือการสอนที่หลากหลายมากขึ้น

  ถ่ายทอดเนื้อหาให้ผู้เรียนได้เข้าใจมากขึ้นและง่ายกว่าเดิม

  จัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะทำหน้าที่วิทยากร

                                            

เนื้อหา :                        

•  4H สำหรับเดอะเกรทเทรนเนอร์ (4H for the Great Trainer)             

•  โมเดลการสอนแบบ O-L-D-E (O-L-D-E Model)

•  12 เทคนิคการสอนยอดฮิตของวิทยากร (Top 12 Training Techniques)

•  ทักษะการนำเสนอ (Presentation Skills)

•  การจัดการกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากในขณะฝึกอบรม (Handling Difficult Situation)

 

วิธีการฝึกอบรม  :

•  นำเสนอสาธิตโดยวิทยากร                                 50%

•  ฝึกปฏิบัติและรับ Feedback ทุกคน                      50%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                    3   วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา