Join Us
     
บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด @ Unlocking Your Leadership Potential @ 19-20 November 2015

ชื่อหลักสูตร :
Unlocking Your Leadership Potential

รายละเอียด :

กลุ่มเป้าหมาย  :                    ระดับผู้จัดการ จำนวน 20 คน / รุ่น

 

วัตถุประสงค์  :                    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถฝึกภาวะผู้นำในการบริหารจัดการงาน

                                         และกระตุ้นจูงใจทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหา  :                          

●  บทบาทหน้าที่หลักของผู้นำ

●  กระบวนการปลดล็อคศักยภาพผู้นำ

●  ผู้นำกับการทำสิ่งที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์

●  สไตล์ผู้นำกับความพร้อมของลูกทีม

●  การสื่อสารสำหรับผู้นำ

●  เทคนิคการโน้มน้าวและจูงใจ

 

วิธีการฝึกอบรม          :             

●  PowerPoint Presentation                                            30%

●  Workshop                                                                 40%

●  Learning Games & Exercise                                       30%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                    2  วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา