Join Us
     
Nestlé (Thai) Ltd. @ Train-The-Trainer Workshop @ 28-29 October 2015

ชื่อหลักสูตร :
Train-The-Trainer Workshop

รายละเอียด :

วัตถุประสงค์  :            เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากรเบื้องต้น                        

                                            

เนื้อหา  :                        

●  4 คำถามก่อนทำหน้าที่วิทยากร

●  3 องค์ประกอบหลักของการเป็นวิทยากร

●  กระบวนการวางแผน OCMDE สำหรับวิทยากรใหม่

    *  วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม (Objectives)

    *  เนื้อหาที่จะฝึกอบรม(Contents)

    *  เทคนิค / วิธีการฝึกอบรม(Methods)

    *  ถ่ายทอดเนื้อหา(Delivery)

    *  ประเมินผลการฝึกอบรม(Evaluations)

●  10 เทคนิคการฝึกอบรมที่เป็นที่นิยม

●  กฎ 7ข้อสำหรับการออกแบบ PowerPoint

●  การบริหารเวลาในการสอน (Time Management)

●  การทำแผนการสอน (Lesson Plan)

●  การถ่ายทอดเนื้อหา (Delivery)

●  On-the-Job Training (OJT)                  

 

วิธีการฝึกอบรม  :         

●  นำเสนอสาธิตโดยวิทยากร                                   50%

●  ฝึกปฏิบัติและรับ Feedback                                 50%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                  1   วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา