Join Us
     
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) @ ภาวะผู้นำกับการขับเคลื่อนทีมงานเพื่อพิชิตเป้าหมาย @ 19-20 October 2015

ชื่อหลักสูตร :
ภาวะผู้นำกับการขับเคลื่อนทีมงานเพื่อพิชิตเป้าหมาย

รายละเอียด :

กลุ่มผู้เข้าอบรม  :            ผู้บริหารระดับกลาง (RM)                                    

 

วัตถุประสงค์  :                เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

●  เข้าใจบทบาทการขับเคลื่อนทีมงานในฐานะผู้นำ

●  ติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

●  กระตุ้นจูงใจและพัฒนาทีมงานให้พิชิตเป้าหมายที่วางไว้

 

เนื้อหา :              

●  ภาวะผู้นำกับการประเมินและติดตามตัวชี้วัด

●  บทบาทหน้าที่หลักของผู้บริหารทีมงาน

●  การขับเคลื่อนทีมงานเพื่อพิชิตเป้าหมาย

●  การกระตุ้นจูงใจทีมงานให้มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย

●  การพัฒนาลูกทีมด้วยการโค้ชเพื่อผลงาน (Performance Coaching)

 

วิธีการฝึกอบรม :

●  วิทยากรนำเสนอ                                               30%

●  กิจกรรมการเรียนรู้                                             50%

●  ประชุมกลุ่ม และแลกเปลี่ยนความรู้                        20%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม                   2 วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา