Join Us
     
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด @ เทคนิคการสอนงาน @ 2 September 2015 G.3

ชื่อหลักสูตร :
เทคนิคการสอนงาน

รายละเอียด :

กลุ่มเป้าหมาย  :                   กลุ่มพนักงานระดับผู้ช่วยฝ่ายบริหารอาวุโส / เทียบเท่า

 

วัตถุประสงค์  :     

●  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการและวิธีการสอนงาน (Coaching) การเป็นโค้ชที่ดี    

●  เพื่อช่วยปรับปรุงพฤติกรรม และทักษะในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดียิ่งขึ้น   

 

 เนื้อหา  :             

●  แนวคิดและหลักการสอนงาน (Coaching)

●  เทคนิคการโค้ช : EQ - LEFT

●  กระบวนการโค้ชเพื่อพัฒนาทักษะ (Skill Coaching)

●  การบวนการโค้ชเพื่อพัฒนาผลงาน (Performance Coaching)

 

วิธีการฝึกอบรม :

●  นำเสนอโดยวิทยากร                             60%

●  เกม และกิจกรรมการเรียนรู้                     40%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                    1  วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา