Join Us
     
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทบ จำกัด @ Leading Innovation in Organization @ 16, 17 March 2015

ชื่อหลักสูตร :
Leading Innovation in Organization

รายละเอียด :

กลุ่มเป้าหมาย  :                   ฝ่ายจัดการระดับผู้อำนวยการกอง / เทียบเท่า

 

วัตถุประสงค์  :          เพื่อให้ผู้อำนวยการกอง

●  เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในองค์กร

●  มีกระบวนการและแนวทางส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในหน่วยงาน

●  สามารถนำและกระตุ้นทีมงานให้คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสร้างนวัตกรรมในการทำงานได้มากขึ้น

 

เนื้อหา  :            

●  ภาวะผู้นำกับการสร้างนวัตกรรมในองค์กร

●  ผู้นำกับการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อองค์กรนวัตกรรม

●  ระดับของผู้เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมในองค์กร

●  3ปัจจัยหลักในการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน

●  การใช้เทคนิค “SCAMPER” เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

●  กระบวนการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน

●  การจูงใจทีมงานให้มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ

 

วิธีการฝึกอบรม  :

●  นำเสนอโดยวิทยากร                             50%

●  กรณีศึกษา / แบบฝึกหัด / เกม                50%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :                    1   วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา