Join Us
     
FrieslandCampina (Thailand) PCL @ Problem Solving & Decision Making @ 8-9 August 2013

ชื่อหลักสูตร :
Problem Solving & Decision Making

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :           หัวหน้างาน หรือ ผู้จัดการ จำนวนไม่เกิน 20 คน / รุ่น

 

วัตถุประสงค์  :    เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้และมีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ อย่างมีหลักเกณฑ์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้อย่างเหมาะสม

 

เนื้อหา :             แบ่งออกเป็น 8 หัวข้อ ดังนี้                     

●  ปัญหาคืออะไร ?

●  ทำไมจึงเกิดปัญหาในการแก้ปัญหา ?

●  การวิเคราะห์เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา

●  เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

●  ทำไมจึงเกิดปัญหาในการตัดสินใจ ?

●  กระบวนการตัดสินใจ

●  เครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจ 

●  การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ

 

  วิธีการฝึกอบรม :

●  นำเสนอ                                             30%

●  เกมและภาพยนตร์                                30%

●  เวิร์คช็อพ                                            40%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  :          2  วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา