Join Us
     
บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) @ Effective Supervisory Skills @ 29-30 July 2013

ชื่อหลักสูตร :
Effective Supervisory Skills

รายละเอียด :

ผู้เข้าอบรม  :          ผู้จัดการและหัวหน้างาน

 

วัตถุประสงค์  :    เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ

•  เลือกใช้สไตล์ภาวะผู้นำได้อย่างเหมาะสมกับทีมงานแต่ละคน

•  กระตุ้นจูงใจทีมงานด้วยการโค้ช และให้ฟีดแบ็ก

•  จัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้ได้ทั้งผลลัพธ์ และความสัมพันธ์ที่ดี

 

เนื้อหา  :

วันแรก              

•  ภาวะผู้นำของหัวหน้ากับความสำเร็จของทีม

•  บทบาทหน้าที่หลักของผู้นำ (Roles of Leader)

•  การเลือกใช้สไตล์ภาวะผู้นำให้เหมาะสมกับความพร้อมของลูกน้อง

   (Leadership Styles and Follower’s Readiness)

•  การสื่อสารจูงใจลูกทีมให้อยากทำงาน (Communication & Motivation)

วันที่สอง            

•  ทักษะการโค้ช (Coaching Skill)

•  การให้ฟีดแบ็ก (Giving & Feedback)

•  เทคนิคการสร้างศรัทธาความน่าเชื่อถือให้ลูกน้องยอมรับ        

 

วิธีการฝึกอบรม  : 

•  วิทยากรนำเสนอ                                    40%

•  เวิร์คช็อพ / ฝึกปฏิบัติ                              60%

                

ระยะเวลาฝึกอบรม  :         2  วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา