Join Us
     
Asian Honda Motor Co., Ltd. @ Unlock Your Idea and Potential @ 19 July 2013

ชื่อหลักสูตร :
Unlock Your Idea and Potential

รายละเอียด :

 

ผู้เข้าอบรม  :       ไม่เกิน 25 คน / รุ่น

 

วัตถุประสงค์  :       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกกระตุ้นจูงใจตัวเองให้ทำสิ่งที่แตกต่าง เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมโดยมองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นในฐานะสมาชิกที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของทีมและองค์กร

 

เนื้อหา  :            

•  ทัศนคติเชิงบวก : จุดเริ่มต้นแห่งความสุขและความสำเร็จ

   +  นับถือตัวเองและผู้อื่น

   +  ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง

   +  ทำสิ่งที่แตกต่างจากเดิม

   +  สื่อสารเชิงบวกกับตัวเองและผู้อื่น

•  ปลดปล่อยศักยภาพของตัวเราเอง

   +  ยึดมั่นในเป้าหมาย                            

   + เปิดใจ

   +  ลองทำดูก่อน                                   

   +  ฝึกฝน / พัฒนา                                            

•  การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / ทำสิ่งใหม่

   +  แนวคิด Do Different

   +  เทคนิคคิดนอกกรอบแบบ Lateral Thinking

   +  เทคนิค Ask Why Not ?

   +  เทคนิค Ask What If ?

   +  เทคนิค Mix with Different People

•  การกระตุ้นจูงใจทีมงาน

   +  ลงมือทำเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model)

   +  สร้างบรรยากาศให้คนอื่นมีความสุขในการทำงาน

 

วิธีการฝึกอบรม : 

•  อภิปรายกลุ่ม / แลกเปลี่ยนความคิดเห็น                             20%    

•  นำเสนอ                                                                      30%

•  กิจกรรมการเรียนรู้                                                         50%

 

ระยะเวลาอบรม  :             1  วัน


ภาพบรรยากาศในห้องอบรม
เกี่ยวกับเรา  |   ติดต่อเรา